ΤΟ SCRAP ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

topscrap

H ετοιμασία για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία αποτελεί βασική πρωτοβουλία της στρατηγικής Ευρώπη2020. Η κυκλική οικονομία επιδιώκει τη διατήρηση της αξίας των προϊόντων και των πρώτων υλών για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και ενθαρρύνει τη χρήση δευτερογενών πρώτων υλών και αποβλήτων ως παραγωγικών πόρων. Επίσης, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων και της χρήσης πόρων, φροντίζοντας για τη διατήρησή των προϊόντων εντός της οικονομίας για επαναχρησιμοποίηση όταν αυτά φτάνουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Ακολουθώντας τις πρωτοβουλίες αυτές, η χώρα μας στηρίζει την ένταξη δράσεων κυκλικής οικονομίας στο εθνικό παραγωγικό σύστημα, όπως αναφέρει και η πρόσφατη έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής για την Κυκλική Οικονομία, θεωρώντας ότι ανταποκρίνεται στα ελληνικά χαρακτηριστικά της οικονομίας, αποτελεί καταλύτη για την παραγωγική ανασυγκρότηση και έχει σαφή περιφερειακή διάσταση.

Η συλλογή, επεξεργασία και αξιοποίηση δευτερογενών πρώτων υλών, δηλαδή πόρων που προέρχονται από απόβλητα, έχει κομβική θέση στην κυκλική οικονομία. Μια σημαντική πηγή δευτερογενών πρώτων υλών αποτελούν τα υλικά scrap, δηλαδή υλικά που είναι παραπροϊόντα και απόβλητα της βιομηχανικής παραγωγής και της κατανάλωσης (π.χ. οχήματα τέλους κύκλου ζωής – ΟΤΚΖ, απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού – ΑΗΗΕ, υπολείμματα από κατασκευαστικές δραστηριότητες, καλώδια, σωλήνες κ.α.). Στον κύκλο αξιοποίησης υλικών scrap, δραστηριοποιείται εμπορικά ένας σημαντικός αριθμός εταιριών για την ανάκτηση μετάλλων και την διοχέτευσή τους σε βιομηχανικές/βιοτεχνικές μονάδες για ανακύκλωση. Πέρα από την εμπορική αξιοποίηση, η ανάκτηση μετάλλων από υλικά scrap που θα αποτελέσουν δευτερογενείς πρώτες ύλες (λ.χ. σιδηρούχα μέταλλα, χαλκός, αλουμίνιο, ειδικά κράματα κ.α.) έχει σημαντικό αντίκτυπο στον περιορισμό της εκμετάλλευσης των ορυκτών πόρων του πλανήτη και στην εξοικονόμηση ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Υπολογίζεται ότι εκπομπές 572Μ tn CO2 εξοικονομούνται παγκοσμίως κάθε χρόνο από τη χρήση ανακτούμενων μετάλλων στις βιομηχανίες παραγωγής σιδήρου, χαλκού και αλουμινίου.

Μενού